Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury, společnosti HEROS servis s. r. o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) cestovní agentury – společnosti HEROS servis s. r. o., se sídlem Na Moráni 5357, Chomutov, PSČ 430 01, IČ: 28725557, DIČ: CZ28725557, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C 28925 (dále jen „společnost“ nebo “CA”) jsou platné pro všechny obchodní případy, kdy společnost:
a) zprostředkovává zájezd či prodej služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby s tím, že podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zprostředkování zájezdu či prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby, 
b) uzavírá smlouvu o nájmu lodi či smlouvu o zajištění či dodávce služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby s tím, že podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o nájmu lodi či smlouvy o zajištění či dodávce služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby.
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zprostředkování zájezdu, smlouvy o zprostředkování prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby či ze smlouvy o nájmu lodi či ze smlouvy o zajištění či dodávce služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby (dále společně také jen „smlouva“).

2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu jsou:
• cestovní agentura – společnost HEROS servis s. r. o. jako zprostředkovatel nebo jako pronajímatel nebo jako dodavatel,
• zákazník – fyzická či právnická osoba, která uzavře s CA smlouvu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena. 

3. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU 
Předmětem smluvního vztahu je:
a) zprostředkování zájezdu specifikovaného ve smlouvě o zájezdu/potvrzení o zájezdu nebo v potvrzené nabídce připravené na základě požadavků zákazníka,
b) zprostředkování dodávek jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby,
c) nájem lodi,
d) zajištění, resp. dodání služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby.

4. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 
Smluvní vztah mezi zákazníkem (příp. jeho oprávněným zástupcem) a CA vzniká uzavřením:
a) smlouvy o zprostředkování zájezdu,
b) smlouvy o zprostředkování jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby,
c) smlouvy o nájmu lodi,
d) smlouvy o zajištění, resp. dodání služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby.
Smlouva může být uzavřena písemnou formou nebo prostředky elektronické komunikace na dálku (např. e-mailem či prostřednictvím internetu) nebo prokazatelným přijetím nabídky na zájezd/služby zákazníkem.

5. SMLOUVA O ZÁJEZDU
CA poskytuje zákazníkovi zprostředkování zájezdu na základě platné a účinné smlouvy o zprostředkování zájezdu, jejíž obsah je v praxi rozdělen do několika dokumentů: 1. smlouva o zájezdu (formulář), 2. tyto podmínky a 3. popis zájezdu v katalogu CA nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí. Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text smlouvy o zprostředkování zájezdu má přednost před těmito podmínkami i popisem zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu. Není-li smlouva o zprostředkování zájezdu uzavřena v písemné podobě, vydá CA zákazníkovi potvrzení o zájezdu v textové podobě, např. v PDF. Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je výměnný poukaz – voucher, který zákazník obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu vč. všech případných doplňkových služeb, které si objednal.
Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i pro případ, kdy je uzavírána smlouva o zprostředkování jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby, smlouva o nájmu lodi či smlouva o zajištění, resp. dodávce služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby.

6. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Prodejem zprostředkování zájezdu se rozumí okamžik uzavření smlouvy o zájezdu. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v procesu komunikace s CA závazně potvrdí nabídku zájezdu, a to podpisem formuláře smlouvy o zájezdu zákazníkem ve lhůtě určené CA nebo jiným výslovným souhlasem zákazníka s nabídkou CA zachycené v emailové, telefonické nebo jiné komunikaci. 
Smlouva o zájezdu je účinná zaplacením celé ceny zájezdu ve lhůtě stanovené CA.
Zákazník uzavřením smlouvy osvědčuje že:
• mu byly spolu s nabídkou zájezdu zaslány podmínky CA, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu a že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí
• mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu
• mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
• mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení
• je oprávněn smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu za či ve prospěch třetích osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací.
Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i pro případ, kdy je uzavírána smlouva o zprostředkování jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby, smlouva o nájmu lodi či smlouva o zajištění, resp. dodávce služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby.

7. PŘEDSMLUVNÍ INFORMAČNÍ POVINNOST
Před uzavřením smlouvy o zájezdu či smlouvy o zajištění, resp. dodávce jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby či smlouvy o nájmu lodi obdrží zákazník kromě konkrétní nabídky zájezdu či služeb a těchto podmínek:
• příslušný vzorový formulář
• obecné informace o vízových požadavcích země určení. Informace o přibližných lhůtách pro vyřízení víz lze poskytnout odkazem na úřední informace země určení
• zdravotní požadavky pro cesty

8. PODROBNÉ POKYNY A DOKLADY PRO CESTU
CA doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu, dopravním spojení a příjezdu, a které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením smlouvy o zájezdu. Ve stejné lhůtě předá CA zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní doklady, zejména letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí výletů ap.
Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i pro případ, kdy je uzavírána smlouva o zajištění, resp. dodávce jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby a smlouva o nájmu lodi.

9. CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU 
Cena zájezdu je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých dalších případných nákladů. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy o zájezdu, uvede CA druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.
Cena zájezdu a cena dalších doplňkových služeb je uvedena ve smlouvě o zájezdu. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou v nabídce zájezdu výslovně uvedeny v části “Cena zahrnuje”. Cena zájezdu a jednotlivých služeb cestovního ruchu je cenou smluvní. 
Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i pro případ, kdy je uzavírána smlouva o zajištění, resp. dodávce jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby a smlouva o nájmu lodi.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB PLATBY

Časový rozvrh plateb, vyčíslení zálohy a doplatku ceny, je uveden ve smlouvě o zájezdu nebo v nabídce zájezdu/služeb. Cenu zájezdu hradí zákazník/objednatel platební kartou nebo bankovním převodem na účet CA uvedeným ve smlouvě o zájezdu či v nabídce. Zákazník je povinen uhradit cenu objednaného zájezdu před jeho zahájením, před poskytnutím a čerpáním jednotlivých služeb. Neuhradí-li cenu zájezdu či její část ve stanoveném termínu, CA je oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit. V takovém případě je zákazník povinen uhradit odstupné (storno) a případné další náklady s odstoupením spojené. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb, na účast na zájezdu, jen při plném zaplacení ceny zájezdu za podmínek uvedených ve smlouvě o zájezdu či v přijaté nabídce zájezdu. Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet CA.

Platby jsou realizovány pomocí platební brány ComGate.
Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky.
Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou - nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.


Platba online bankovním převodem - okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate Vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.


Po dokončení online platby budete přesměrováni zpět na webové stránky.

Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty na poskytovatele platební brány (pro případné reklamace nebo dotazy k platbám):
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267.

Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i pro případ, kdy je uzavírána smlouva o zajištění, resp. dodávce jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby a smlouva o nájmu lodi.

11. ZMĚNA SMLOUVY
CA si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je CA povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od smlouvy o zájezdu. Nutí-li vnější okolnosti CA podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, aniž by musel uhradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dní a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CA zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to 1. dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, 2. lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu a 3. důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas. 
Změny časů odjezdu nebo příjezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu by měly být považovány za významné, pokud by cestujícímu způsobily značné nesnáze nebo další náklady, například v případě změn v přepravě nebo ubytování. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu a lhůtu, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu nebo výše odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Jestliže se v důsledku změny závazku ze smlouvy o zájezdu sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.
Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i pro případ, kdy je uzavírána smlouva o zajištění, resp. dodávce jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby a smlouva o nájmu lodi.

12. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA POSTOUPENÍ SMLOUVY
Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může ji zákazník smlouvu o zájezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CA účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. CA sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy o zájezdu, tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení smlouvy o zájezdu, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CA v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CA a poplatek za změnu letenky).
Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i pro případ, kdy je uzavírána smlouva o zajištění, resp. dodávce jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby a smlouva o nájmu lodi.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
CA je oprávněna před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu či jednotlivých služeb nebo poruší-li zákazník svoji povinnost vyplývající ze smlouvy. Zákazník může kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy (stornovat zájezd). S výjimkou níže uvedených situací je zákazník povinen uhradit CA v souvislosti s odstoupením odstupné za předčasné ukončení závazku ze smlouvy a CA je povinna mu bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch snížené o odstupné. Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CA odstupné v těchto případech:
• vnější okolnosti nutí CA podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb zahrnutých v zájezdu
• CA nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala a potvrdila
• v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do míst určení cesty nebo pobytu
• CA odstoupila poté co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků a tuto skutečnost oznámila zákazníkovi ve lhůtě:
1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,
2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,
3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny.
• CA odstoupila poté co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu
V těchto případech je CA povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci nevyhnutelných a mimořádných okolností nebo zrušení pro nedosažení minimálního počtu zákazníků nevzniká CA vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i pro případ, kdy je uzavírána smlouva o zajištění, resp. dodávce jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby a smlouva o nájmu lodi.

14. ODSTUPNÉ (STORNO)
Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu, dále z počtu dnů mezi odstoupením od smlouvy o zájezdu a začátkem zájezdu, vše při zohlednění skutečných nákladů CA. Začátkem zájezdu se rozumí začátek poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu.
Výše odstupného za každou osobu činí:
• více než 41 dní před začátkem zájezdu: skutečně vzniklé náklady a 30 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů
• 40-21 dní před začátkem zájezdu: skutečně vzniklé náklady a 50 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů
• 20-8 dní před začátkem zájezdu: skutečně vzniklé náklady a 80 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů
• 7 dní a méně před začátkem zájezdu: 100 % ceny zájezdu
Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nečerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy o zájezdu či nemůže-li pokračovat v zájezdu či čerpání služeb, má CA právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CA a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náklady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. Pokud zákazník již na základě smlouvy o zájezdu provedl úhradu nebo její část a CA vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny. CA případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo zákazník neprodleně doplatí CA rozdíl mezi odstupným a částku, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší. Pokud součástí zájezdu není letecká doprava, a tudíž cena letenek není zahrnuta do ceny zájezdu, a CA přesto pro zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu zajišťuje nákup letenky, zavazuje se zákazník nahradit CA veškeré náklady, které jí v souvislosti s pořízením letenky a jejího případného storna vznikly. Na žádost zákazníka pořadatel výši odstupného odůvodní.
Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i pro případ, kdy je uzavírána smlouva o zajištění, resp. dodávce jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby a smlouva o nájmu lodi.

15. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU A POMOC V NESNÁZÍCH
CA odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smluvním rámcem. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CA bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CA odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo na slevu zákazníka je dva roky. CA odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, a nebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CA vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CA bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne CA zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CA povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu, nese CA náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CA se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.
Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i pro případ, kdy je uzavírána smlouva o zajištění, resp. dodávce jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby a smlouva o nájmu lodi.

16. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ
Zákazník je mimo jiné povinen:
• povinnost poskytnout CA součinnost, kterou potřebuje k řádnému zabezpečení zájezdu a poskytnutí služeb
• povinnost zajistit u osob mladších 15 let a osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělého účastníka zájezdu
• povinnost předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu o zájezdu a čerpat služby v zahraničí bez doprovodu zákonného zástupce
• povinnost nahlásit účast cizího státního příslušníka
• povinnost převzít si od CA doklady potřebné pro následné čerpání služeb, řádně si je zkontrolovat a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odletu, transferu ap.) se všemi požadovanými doklady dle cestovních pokynů
• povinnost mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad s požadovanou dobou platnosti, víza, doklad o zdravotním pojištění ap.)
• povinnost dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklosti země a míst, do kterých cestuje
• povinnost splnit očkovací, příp. další zdravotní povinnosti při cestách do zemí, kde to vyžadují mezinárodní zdravotnické předpisy
• povinnost dodržovat pokyny průvodce zájezdu nebo jiné určené osoby a přizpůsobit se stanovenému programu, dodržovat předpisy platné v navštívených zemích, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů.
Veškeré náklady a škody, které zákazníkovi vzniknou z důvodu nedodržení výše uvedených podmínek a předpisů, nese zákazník ke své tíži. Zákazník, se kterým je smlouva uzavřená, je povinen zajistit, aby uvedené závazky a podmínky splnili všichni zákazníci účastnící se zájezdu.

17. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU
Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CA a jejich obchodních partnerů. CA odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CA škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CA hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy týkající se letecké dopravy se řídí ustanoveními mezinárodních dohod. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatňuje zákazník ihned přímo u dopravce. Vznikla-li CA škoda porušením povinností zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

18. POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění zákazníka. CA doporučuje zákazníkům, aby se pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku se smlouvy (pojištění storno) nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištění) sjednali odpovídající pojištění.

19. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA a SPOLUCESTUJÍCÍCH
• Zákazník je srozuměn s tím, že CA je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné údaje cestovního dokladu v rozsahu smlouvy o zájezdu, bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích či jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
• Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou výše uvedené informace v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CA (zejména hotelům, přepravním
společnostem, místním partnerským organizacím, delegátům či průvodcům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je zákazník obdrží nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropské unie, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahr. partnerům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země, poskytne CA na žádost zákazníka. 
• Zákazník bere na vědomí, že CA je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
• Zákazník bere na vědomí, že CA bude zpracovávat jeho osobní údaje  rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CA oprávněna zasílat formou sociálních sítí Facebook, Instagram, SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovacími prostředky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CA nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu travel@herostravel.cz. V tomto případě nebude CA zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu.
• Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, ale i jiným prohlášením, s tím, že CA bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů CA, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.
• Výše uvedená ustanovení o zpracování osobních údajů platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
• Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
1. souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným CA, a to buď na adresu CA nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu travel@herostravel.cz. 
2. požadovat od CA přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů. 
3. požadovat, aby CA omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (1) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (2) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (3) CA již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (4) zákazník vznesla námitku proti zpracování svých osobních údajům a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CA převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
4. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
5. získat od CA kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovány, a pokud tomu tak je, je CA povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (1) účel zpracování; (2) kategorie osobních údajů, které zpracovává; (3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (4) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (5) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (6) právo podat stížnost u dozorového řadu (7) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
6. získat své osobní údaje, které CA zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném  strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (1) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (2) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je toto možné, předá CA osobní údaje zákazníka jinému správci. 
Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i pro případ, kdy je uzavírána smlouva o zajištění, resp. dodávce jednotlivých služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby a smlouva o nájmu lodi.

20. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE JINÝCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU
• Tyto podmínky se přiměřeně použijí na zprostředkování prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby.
• CA není při zprostředkování prodeje jiných služeb stranou smluv o poskytnutí jednotlivých služeb cestovního ruchu, a proto ji ze zprostředkování smluv nevyplývají žádné povinnosti. CA zejména neodpovídá za vady zprostředkovaných služeb cestovního ruchu ani za vzniklé škody. CA není povinna přijímat reklamace týkající se vad zprostředkovaných služeb cestovního ruchu. Odpovědnost CA se omezuje na zprostředkování jiných služeb a netýká se jejich poskytnutí. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli, resp. jejich všeobecné podmínky.

21. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
• Smlouvy, na které se použijí tyto podmínky, se řídí českým právem.
• Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto podmínky použijí.
• Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto podmínky, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.
• V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto podmínky, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.
• Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto podmínky, boudou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky s tím, že místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu je sídlo CA.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2021.